مقاله

 1. مقاله با موضوع بررسی تطبیقی توزیع سرعت به دست آمده از داده های تجربی با مدل دو بعدی SKM…
 2. تنش (همراه با شکل)
 3. مقاله با موضوع مقایسه عملکرد ژئوکامپوزیت و ژئوتکستایل بر افزایش عمر بهره برداری و کاهش ضخامت روکش…
 4. تحقیق انواع سنگ و کاربرد آن
 5. تحقیق کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران
 6. مقاله با موضوع مطالعه تأثیر نانو ذرات سیلیس و آلومینا بر استحکام فشاری ژئوپلیمر
 7. مقاله با موضوع پهنه بندی محدوده شهری تهران براساس میزان آسیب پذیری معابر اصلی، ناشی از گسیختگی سطحی
 8. مقاله با عنوان برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی نیمه تمام منابع آب
 9. مقاله با موضوع بررسی ضعف آزمایش دینامیکی شمع PDA در برآورد سلامت و یکپارچگی شمع به عنوان عضو سازه ای
 10. مقاله با موضوع بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه…
 11. مقاله با موضوع بهبود خواص آسترهای رسی ژئوسنتتیکی (GCL) با استفاده از بنتونیت پلیمری نانوکامپوزیت…
 12. مقاله با موضوع حریم شبکه های توزیع برق، الزامات و بحران مخاطرات شهری