قطار شهری (مترو)

 1. روش اجرای تونل مناقصه خط 2 قطار شهری مشهد
 2. روش اجرای ایستگاه های مناقصه خط 2 قطار شهری مشهد
 3. دستورالعمل مکاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی
 4. جزوه آموزشی منطق تخصیص اوزان و محاسبه درصدهای پیشرفت در ایستگاه های مترو
 5. برنامه مدیریت یکپارچگی یک پروژه عمرانی
 6. برنامه مدیریت منابع انسانی یک پروژه عمرانی
 7. برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری
 8. برنامه تفصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک پروژه عمرانی،
 9. نمونه محاسبات مربوط به ناوگان ریلی تونل مترو (حفاری مکانیزه)
 10. نمونه ساختار سازمانی پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سیویل،
 11. شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری
 12. نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری
 13. نمونه شرح متدولوژی مدیریت ریسک پروژه قطار شهری
 14. نمونه برنامه مدیریت منابع انسانی برای پروژه قطار شهری
 15. فرم عناوین سرفصل گزارش های طرح های مطالعاتی مترو (Project Outline)
 16. دیاگرام گردش مراحل کار در طراحی ایستگاه های مترو
 17. طراحی روسازی خط مترو با پابندهای ویژه،
 18. ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM
 19. پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مطالعه موردی: مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد
 20. کارگاه آموزشی مروری بر طرح و اجرای ایستگاه های مترو