حفاری مکانیزه (TBM)

 1. روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM
 2. روش اجرای ترانشه ورودی TBM
 3. حفاری مکانیزه در محیط های شهری، مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد
 4. مدیریت ریسک در تونلزنی مکانیزه، مطالعه موردی خط 1 قطار شهری اهواز
 5. حفاری مکانیزه به وسیله سپر بسته در زمین های نرم
 6. گزارش امکان سنجی ساخت دستگاه های TBM در ایران
 7. حفر تونل به وسیله ماشین های تمام مقطع
 8. تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت زمین شناسی، تونل خدماتی البرز
 9. استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط 1 قطار شهری
 10. تحقیق مراحل حفاری با دستگاه TBM
 11. تحقیق اصول مدیریت پروژه های حفاری