مدیریت ادعا

 1. جزوه دوره آموزشی مراقبت های قراردادی و پیشگیری از طرح ادعا (Claim Management)
 2. مقاله با موضوع ارائه الگوریتمی جهت آسیب شناسی و ریشه یابی فرآیند مدیریت ادعاها و رفع اختلافات…
 3. مقاله بررسی موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران پروژه های راهسازی، مطالعه موردی
 4. مقاله شناسایی و مدیریت دعاوی در قراردادهای سرجمع
 5. کارگاه تخصصی رویکرد استاندارد PMBOK و الحاقیه آن در صنعت ساخت به موضوع دعاوی پروژه
 6. چگونگی نحوه مذاکره در مدیریت ادعا و چالش های آن
 7. مدیریت ادعا و حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری (نگاهی به فیدیک)
 8. لزوم مستندسازی و انطباق با قرارداد و قوانین در طرح دعاوی و رسیدگی آن
 9. کم کردن بحث و جدل های قراردادی و ادعا بین طرفین کارفرمایان و مجریان
 10. فرآیندهای کاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای
 11. طرح ادعا در پروژه های طرح و ساخت: مطالعه موردی پروژه سد مخزنی گاوی
 12. داوری و حل اختلاف در ادعا