ابزار دقیق

  1. کاربرد ابزاردقیق در فضاهای زیرزمینی حفر شده به روش ناتم
  2. کارگاه آموزشی تجارب نصب ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتنی
  3. مشکلات مربوط به استفاده از سلول فشار در پروژه های ژئوتکنیکی
  4. مدیریت نصب ابزار دقیق
  5. کارگاه آموزشی تجارب نصب ابزار دقیق در سدهای بتنی- نوآوری ها
  6. بررسی معیارهای انتخاب روش برداشت اطلاعات ابزار دقیق در سدها با استفاده از تکنیک AHP
  7. فایل آموزشی سیستم کشیدگی سنج تجمعی