مدیریت دانش

 1. مقاله ترجمه شده با عنوان یکپارچه سازی مدل های تجزیه و تحلیل مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی
 2. مقاله ترجمه شده با عنوان یکپارچه سازی مدل های تجزیه و تحلیل مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی
 3. پاورپوینت سبک های یادگیری و روش های مطالعه
 4. پاورپوینت بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و به کارگیری مدیریت دانش در اداره کل گمرک
 5. تحقیق مروری بر مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور
 6. تحقیق مقدمه ای بر دانش مدیریت پروژه ها
 7. تعیین تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان
 8. پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک
 9. ترجمه مقاله مدل مدیریت دانش برای تضمین کیفیت آموزشی در دانشکده آموزش، دانشگاه ماهاسرخام تایلند…
 10. مقاله با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط میان مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی..
 11. مقاله با موضوع از استعاره قلمه زنی تا استراتژی دانش، چارچوب قلمه زنی دانش برای استراتژی سازی
 12. مقاله با موضوع سنجش وضعیت مدیریت دانش در سازمان صنعتی دانش محور با استفاده از مدل توسعه یافته…
 13. مقاله با موضوع مدیریت دانش سرمایه های انسانی و بعد فراموشی یادگیری سازمانی، شرکت مازند نیرو
 14. مقاله با موضوع مدیریت دانش سرویس بر اساس چرخه توسعه دانش یکپارچه، مبتنی بر استاندارد ITIL v3…
 15. مقاله با موضوع طراحی مدل پیاده سازی برنامه های استراتژیک با تحلیل نقش مدیریت دانش
 16. مقاله با موضوع عوامل بحرانی اثرگذار مدیریت دانش در کسب و کارهای مبتنی بر پروژه
 17. مقاله با موضوع خزانه الکترونیکی کشت پایه ای، ابزاری برای تبدیل دانش فن آوری به محصول
 18. مقاله با موضوع مقایسه ابزارهای سنجش عملکرد مدیریت دانش
 19. مقاله با موضوع توسعه ابعاد ساختاری سازمان در تناسب با استراتژی مدیریت دانش
 20. مقاله با موضوع تحلیل و بررسی مؤلفه های تسهیل کننده مدیریت دانش سازمانی در تیم های کاری سازمان…
 21. مقاله با موضوع تحلیل تضادهای مدیریت دانش از نگاه فلسفه شرق
 22. مقاله با موضوع بررسی عوامل انگیزشی در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان اصفهان، مطالعه موردی
 23. مقاله با موضوع شناسایی و رتبه بندی ویژگی های رهبری دانش آفرین
 24. مقاله بررسی عوامل موثر در انتشار دانش در گروه های مجازی
 25. مقاله شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه مدل رگرسیونی
 26. مقاله تأثیر تسهیم دانش در استقرار بانکداری الکترونیک
 27. مقاله ارزیابی تحلیلی میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان، موردکاوی شرکت برق منطقه ای
 28. مقاله ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی با استفاده از مدل های مدیریت دانش
 29. مقاله تعیین ارجحیت ابزارهای تسهیم دانش در مدیریت پروژه با رویکرد گروه بندی سیستمی و اجتماعی
 30. مقاله داستان گویی در سازمان ها، استفاده از داستان ها برای اشتراک دانش
 31. مقاله ارائه الگوی عملیاتی اندازه گیری دانش و مهارت سرمایه های انسانی
 32. مقاله سنجش میزان آمادگی یک بانک خصوصی برای استقرار مکانیزم های مدیریت دانش
 33. مقاله ارائه الگویی جهت متناسب سازی استراتژی های مدیریت دانش با استراتژی سازمان
 34. مقاله بررسی تأثیر توانمندی مدیریت دانش بر اجرای اثربخش استراتژی در سازمان، مطالعه موردی شرکت ملی…
 35. مقاله بررسی چالش های سیستم مدیریت دانش در وزارت تعاون
 36. پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش
 37. پاورپوینت آغاز و انجام مدیریت دانش
 38. مدیریت کار به صورت تیمی
 39. انتقال تکنولوژی، بررسی وضعیت ایران در توسعه اقتصاد دانش بنیان
 40. نقش سرمایه های تفکری در دستیابی به اهداف مدیریت دانش
 41. موانع و چالش های فراروی مدیریت دانش در سازمان ها
 42. واحدهای سازمانی مؤثر در مدیریت استراتژیک دانش یک شرکت داروسازی
 43. نقش و اهمیت مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده
 44. مدیریت دانش در مدل EFQM ویرایش 2010
 45. گام های پیاده سازی مدیریت دانش در دفتر مدیریت پروژه سازمان های پروژه محور
 46. طراحی مدل کسب و کار الکترونیک بر اساس مدیریت دانش در زنجیره تأمین
 47. شناسایی اثر ظرفیت جذب دانش در پذیرش نوآوری باز در سازمان هایی با تجربه نوآوری باز
 48. سناریو (فرنامه) ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بنیان
 49. استقرار مدیریت دانش در حوزه مدیریت زنجیره تأمین (مورد کاوی، استقرار مدیریت دانش در سیستم جامع تولید
 50. ترسیم نقشه دانش با رویکرد جریان دانش یا نقشه دانش فرآیندی، مطالعه موردی شرکت پایاکلاچ
 51. تدوین استراتژی های مدیریت دانش
 52. به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور؛ ارائه یک چهارچوب مفهومی مطابق استاندارد مدیریت پروژه
 53. ارزیابی زمینه های بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از مدیریت دانش در بانک سپه
 54. ارائه مدلی جهت شناسایی رابطه اعتماد به مدیریت و تسهیم دانش در داخل و میان تیم های کاری
 55. ارائه مدلی به منظور تشکیل هسته های تخصصی در راستای کسب دانش
 56. بررسی موانع و راهکارهای دستیابی به دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش سازمانی در مجتمع های شرکت ملی صنایع
 57. بررسی و ارزیابی الگوی مدیریت دانش در حوزه پژوهش صنعت آب کشور
 58. مدل سازی دینامیکی دانش مشتریان به منظور افزایش رقابت پذیری بنگاه ها و موسسات تجاری
 59. مستندسازی طرح های عمرانی
 60. تحلیل مؤلفه های تسهیل کننده مدیریت دانش سازمانی در تیم های کاری، مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین
 61. بررسی رابطه فعالیت های زنجیره دانش با عملکرد نوآوری در شرکت لبنی کاله آمل
 62. ایجاد یک سیستم خبره با منطق فازی جهت تعیین میزان بلوغ مدیریت دانش
 63. ارائه مدل مدیریت دانش با استفاده از متدولوژی فراترکیب
 64. مقاله نقشه دانش
 65. مقاله اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن
 66. پاورپوینت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها
 67. پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش در برنامه های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور
 68. پروپوزال کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی
 69. پاورپوینت مرجع شناسی
 70. پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
 71. مقاله مدیریت دانش در ارتباط با مشتری
 72. تحقیق سازمان های کامیاب امروز، سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین
 73. تحقیق بهبود سازمان و مدیریت دانش