مدیریت مناقصات

  1. مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون
  2. تفاوت های قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات
  3. تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله ای
  4. برگزاری مناقصات در قوانین و مقررات ایران
  5. بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
  6. اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاری مناقصات
  7. ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟
  8. ابهامات و چالش های قانون برگزاری مناقصات
  9. ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار
  10. استفاده موثر از قوانین و مقررات برگزاری مناقصات در مدیریت پروژه