مدیریت

  1. پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی
  2. گزارش کارآموزی در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی
  3. گزارش کاروزی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی در دبیرستان
  4. گزارش کارآموزی بازاریابی پگاه
  5. گزارش کارآموزی راهکارهای افزایش فروش و بازاریابی در دفتر شرکت پگاه
  6. گزارش کارورزی نقش مدیران در پیشبرد اهداف سازمانی