مدیریت بهره وری

 1. پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای
 2. پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
 3. پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
 4. پروپوزال رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان
 5. ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro-DEA)
 6. مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان
 7. مبانی نظری و ادبیات تحقیق ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
 8. پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب با تاکید بر بخش خدمات
 9. پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر)
 10. بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد به روش بازخورد 360 درجه بر بهره وری، مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی…
 11. پروپوزال؛ نقش پذیرش دورکاری توسط کارکنان بر بهره وری سازمانی
 12. آشنایی با بهره وری
 13. پاورپوینت صرفه جویی و بهره وری
 14. پاورپوینت شش سیگما و نقش آن در بهره وری
 15. تحقیق مطالعه محیط کار در مراکز تولیدی و صنعتی، محیط کار و انسان بهره ور
 16. تحقیق بهره وری چیست؟
 17. پاورپوینت بهره وری سازمانی
 18. تحقیق ارزش یابی و انواع آن
 19. تحقیق تولید ناب و افزایش بهره وری
 20. تحقیق تبیین مؤلفه های مدل مدیریت بهره وری سبز در سازمان های خدماتی ایران
 21. تحقیق بررسی تأثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری طی سال های 83-1379
 22. پروژه بهره وری