تصفیه خانه

  1. 21 جزوه آموزشی انگلیسی اصول تصفیه آب و فاضلاب گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  2. تحقیق تصفیه فاضلاب (سپتیک تانگ)
  3. تحقیق فیلتر زیستی تصفیه تکمیلی آب های آلوده شهری و صنعتی
  4. مقاله با موضوع تعیین شاخص حجمی لجن فعال جهت کنترل پدیده بالکینگ رشته ای در فاضلاب حاوی سیمان و…
  5. تحقیق تصفیه آب و فاضلاب