آئین نامه و استاندارد

 1. مقررات ملی ساختمان مبحث 20
 2. مقررات ملی ساختمان مبحث 11
 3. مقررات ملی ساختمان مبحث 9
 4. مقررات ملی ساختمان مبحث 8
 5. مقررات ملی ساختمان مبحث 7
 6. مقررات ملی ساختمان مبحث 6
 7. مقررات ملی ساختمان مبحث 5
 8. مقررات ملی ساختمان مبحث 4
 9. مقررات ملی ساختمان مبحث 2
 10. مقررات ملی ساختمان مبحث 1
 11. مقاله با موضوع بررسی آیین نامه های ایران به منظور کاربرد در مهندسی عمران
 12. مقررات ملی ساختمان مبحث 3
 13. مقاله با موضوع بایسته های اخلاق مهندسی، راهکارها، بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی
 14. کتاب جداول پروفیل های اشتال (ویرایش جدید)، همراه با جداول اضافات کاربردی
 15. تحقیق آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 16. تحقیق قوانین در تجیهز و راه اندازی کارگاه