نرم افزار

  1. پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio
  2. آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند
  3. آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad
  4. جزوه آموزشی نرم افزار FLAC
  5. جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی
  6. جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی
  7. جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس