پایدارسازی

  1. پاورپوینت پایداری شیروانی های خاکی
  2. جزوه آموزشی سازه های نگهبان
  3. روشهای اجرای گود و سازه های نگهبان
  4. پایدارسازی گود در محیط های شهری
  5. پایدارسازی گود به روش بلوک و مهارگذاری همراه با مطالعه های موردی
  6. پایدارسازی گود در محیط های شهری به روش میخ کوبی
  7. سمینار پایدارسازی گود در محیط های شهری
  8. تثبیت سنگ های ریزشی، مطالعه موردی تجربه تثبیت صخره PC2 در تکیه گاه راست سد مخزنی دز
  9. پاورپوینت پایداری شیب ها