مدیریت استعداد

  1. پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی، هوش عاطفی
  2. پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی
  3. شناسائی استقرار به کارگیری هوش تجاری با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و گسترش کارکرد کیفیت
  4. بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها
  5. معماری استعداد نیروهای انسانی
  6. اهمیت حفظ استعدادها
  7. پاورپوینت تعریف تفاوت های فردی از نظر هوش، جسمی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی
  8. پروژه ارزش یابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه